شیر کنترل روغن میل سوپاپ با تایمینگ تویوتا GT 86

شیر کنترل روغن میل سوپاپ با تایمینگ تویوتا GT 86

شیر کنترل روغن میل سوپاپ با تایمینگ GT 86