سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال تویوتا هایلوکس

سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال تویوتا هایلوکس

سنسور زاویه فرمان زیر اسپیرال هایلوکس