شیلگ بخار روغن روی درب سوپاپ تویوتا GT 86

شیلگ بخار روغن روی درب سوپاپ تویوتا GT 86

شیلگ بخار روغن روی درب سوپاپ GT 86