نام فارسی قطعه: یاتاقان ثابت

نام انگلیسی قطعه: BEARING, CRANKSHAFT


شماره فنی: 1107150031A1

کد قطعه: 11071-50031-A1

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020