نام فارسی قطعه: یاتاقان متحرک

نام انگلیسی قطعه: BEARING, CONNECTING ROD


شماره فنی: 130415005002

کد قطعه: 13041-50050-02

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 130415003102
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020