نام فارسی قطعه: میل سوپاپ

نام انگلیسی قطعه: CAMSHAFT


شماره فنی: 1350150040

کد قطعه: 13501-50040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020