نام فارسی قطعه: پروانه

نام انگلیسی قطعه: FAN


شماره فنی: 1636131110

کد قطعه: 16361-31110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020