نام فارسی قطعه: پروانه فن

نام انگلیسی قطعه: FAN, NO.2


شماره فنی: 1636150160

کد قطعه: 16361-50160

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020