نام فارسی قطعه: مجموعه هواکش کامل

نام انگلیسی قطعه: CLEANER ASSY, AIR


شماره فنی: 1770031780

کد قطعه: 17700-31780

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 1770031781
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020