نام انگلیسی قطعه: DEFLECTOR, TRANSFER EXTENSION HOUSING DUST


شماره فنی: 3314648010

کد قطعه: 33146-48010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020