نام فارسی قطعه: سر دنده

نام انگلیسی قطعه: KNOB SUB-ASSY, SHIFT LEVER


شماره فنی: 3350430351C8

کد قطعه: 33504-30351-C8

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3350430352C8
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020