نام فارسی قطعه: سر دنده

نام انگلیسی قطعه: KNOB SUB-ASSY, SHIFT LEVER


شماره فنی: 335043035221

کد قطعه: 33504-30352-21

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

335043035121

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020