نام فارسی قطعه: سر دنده

نام انگلیسی قطعه: KNOB SUB-ASSY, SHIFT LEVER


شماره فنی: 3350430352E6

کد قطعه: 33504-30352-E6

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3350430351E6

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020