نام انگلیسی قطعه: GEAR, FRONT OIL PUMP DRIVE


شماره فنی: 3532133110

کد قطعه: 35321-33110

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3532133111
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020