نام انگلیسی قطعه: WASHER, TRANSFER RING GEAR MOUNTING CASE, NO.2


شماره فنی: 3626648450

کد قطعه: 36266-48450

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020