نام انگلیسی قطعه: WASHER, TRANSFER OUTPUT SHAFT


شماره فنی: 3627521110

کد قطعه: 36275-21110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020