نام انگلیسی قطعه: WASHER, TRANSFER OUTPUT SHAFT


شماره فنی: 3627533090

کد قطعه: 36275-33090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020