نام فارسی قطعه: رینگ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC


شماره فنی: 4261148800

کد قطعه: 42611-48800

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020