نام فارسی قطعه: رینگ

نام انگلیسی قطعه: WHEEL, DISC


شماره فنی: 4261A30300

کد قطعه: 4261A-30300

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4261A30030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020