نام انگلیسی قطعه: TIRE


شماره فنی: 4265230842

کد قطعه: 42652-30842

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4265230841

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020