نام انگلیسی قطعه: CLAMP, HEIGHT CONTROL TUBE, NO.3


شماره فنی: 4475348030

کد قطعه: 44753-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020