نام انگلیسی قطعه: CLAMP, HEIGHT CONTROL TUBE NO.17


شماره فنی: 4475348140

کد قطعه: 44753-48140

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020