نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING WHEEL BOSS, LOWER


شماره فنی: 4518448070C0

کد قطعه: 45184-48070-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020