نام انگلیسی قطعه: COVER, STEERING WHEEL, LOWER NO.3


شماره فنی: 4518748020E0

کد قطعه: 45187-48020-E0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020