نام انگلیسی قطعه: BRACKET, CABLE GUIDE SUPPORT, NO.1


شماره فنی: 4645148080

کد قطعه: 46451-48080

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020