نام انگلیسی قطعه: CYLINDER SUB-ASSY, BRAKE MASTER


شماره فنی: 4720148202

کد قطعه: 47201-48202

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020