نام فارسی قطعه: آهن سیلندر چرخ

نام انگلیسی قطعه: MOUNTING, REAR DISC BRAKE CYLINDER, RH


شماره فنی: 4782148110

کد قطعه: 47821-48110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020