نام انگلیسی قطعه: BAR, STABILIZER, REAR


شماره فنی: 4881248230

کد قطعه: 48812-48230

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020