نام فارسی قطعه: رام سر شاسی

نام انگلیسی قطعه: MEMBER SUB-ASSY, FRONT CROSS


شماره فنی: 5710435041

کد قطعه: 57104-35041

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020