نام فارسی قطعه: شیشه بادگیر

نام انگلیسی قطعه: GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH


شماره فنی: 681230K230

کد قطعه: 68123-0K230

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 681230K231
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020