نام فارسی قطعه: شیشه بادگیر

نام انگلیسی قطعه: GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH


شماره فنی: 681230K270

کد قطعه: 68123-0K270

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020