نام فارسی قطعه: شیشه بادگیر

نام انگلیسی قطعه: GLASS, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH


شماره فنی: 681240K231

کد قطعه: 68124-0K231

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

681240K230

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020