نام فارسی قطعه: صافی بنزین

نام انگلیسی قطعه: PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION


شماره فنی: 7702406060

کد قطعه: 77024-06060

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPDKV
تویوتا  /  کمری / ACV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEPGKV
تویوتا  /  اریون / MCV36L-DEMGKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020