نام فارسی قطعه: شب نما

نام انگلیسی قطعه: REFLECTOR ASSY, REFLEX, LH


شماره فنی: 8192048050

کد قطعه: 81920-48050

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020