نام فارسی قطعه: سیم ایربگ

نام انگلیسی قطعه: WIRE, INSTRUMENT PANEL, NO.2


شماره فنی: 8214048041

کد قطعه: 82140-48041

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020