نام فارسی قطعه: سیم سقف شماره 1

نام انگلیسی قطعه: WIRE, ROOF, NO.1


شماره فنی: 8217130B63

کد قطعه: 82171-30B63

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020