نام فارسی قطعه: سیم سقف شماره 1

نام انگلیسی قطعه: WIRE, ROOF, NO.1


شماره فنی: 8217148C60

کد قطعه: 82171-48C60

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020