نام فارسی قطعه: فیوز

نام انگلیسی قطعه: BLOCK ASSY, FUSIBLE LINK


شماره فنی: 8262048200

کد قطعه: 82620-48200

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020