نام فارسی قطعه: درجه باک یاریس

نام انگلیسی قطعه: GAGE ASSY, FUEL SENDER


شماره فنی: 8332048090

کد قطعه: 83320-48090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020