نام انگلیسی قطعه: CLOCK ASSY


شماره فنی: 8391048101

کد قطعه: 83910-48101

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8391048100

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020