نام انگلیسی قطعه: CONTROL & PANEL ASSY, INTEGRATION


شماره فنی: 8401048481

کد قطعه: 84010-48481

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8401048480

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020