نام فارسی قطعه: دسته برف پاک کن

نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, WINDSHIELD WIPER


شماره فنی: 8465248230

کد قطعه: 84652-48230

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020