نام انگلیسی قطعه: SWITCH, FRONT POWER SEAT(FOR LUMBAR)


شماره فنی: 8492022010E0

کد قطعه: 84920-22010-E0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020