نام انگلیسی قطعه: MOTOR & LINK ASSY, FR WIPER


شماره فنی: 8501048270

کد قطعه: 85010-48270

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020