نام فارسی قطعه: تیغه برف پاک کن جلو سمت راست

نام انگلیسی قطعه: BLADE, FR WIPER, RH


شماره فنی: 8521248171

کد قطعه: 85212-48171

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8521248170

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020