نام فارسی قطعه: بازوی برف پاک کن

نام انگلیسی قطعه: ARM, FRONT WIPER, LH


شماره فنی: 8522148200

کد قطعه: 85221-48200

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020