نام فارسی قطعه: تیغه برف پاک کن جلو سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: BLADE, FR WIPER, LH


شماره فنی: 8522248181

کد قطعه: 85222-48181

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8522248180

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020