نام فارسی قطعه: درب پوش نازل چراغ شوی

نام انگلیسی قطعه: COVER,HEADLAMP CLEANER WASHER NOZZLE


شماره فنی: 8535430120C0

کد قطعه: 85354-30120-C0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020