نام انگلیسی قطعه: SOCKET ASSY, POWER OUTLET, REAR NO.1


شماره فنی: 8553048110

کد قطعه: 85530-48110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020