نام انگلیسی قطعه: SPEAKER ASSY, REAR NO.3


شماره فنی: 8615048090

کد قطعه: 86150-48090

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020